شرایط عاملیت فروش gloss bond

کلیه اشخاص حقیقی یا حقوقی تابع جمهوری اسلامی ایران که واجد شرایط عمومی معامله بوده و دارای عدم هرگونه سابقه کیفری و جرائم قضائی باشند و به لحاظ قانونی منعی نداشته باشند می توانند نمایندگی شرکت گلس باند را اخذ نمایند.glossbond