نمای ساختمان

نمای ساختمان تعریف نما: سطوح تشکیل دهنده هر بدنه شهری، نما نامیده میشود. هر نما شکلی است در زمینه بدنه(مجموعه نماهای قابل رویت)، پس هر نما باید به لحاظ ویژگیهای بصری مرتبط با زمینه اطراف – بقیه نما – بوده و هماهنگ با آنها طراحی گردد. شناخت عناصر و اجزاء نما: ۱-پهنه بندی سطوح سطح […]